syb-0.1.0.2: Scrap Your BoilerplateContentsIndex
ACDEFGILMNOPRSTU:
Index (S)
showConstr
showsTypeRep
something
somewhere
splitTyConApp
synthesize