Win32-2.1.0.0: A binding to part of the Win32 libraryContentsIndex
Graphics.Win32.Key
Portabilityportable
Stabilityprovisional
MaintainerEsa Ilari Vuokko <ei@vuokko.info>
Description
A collection of FFI declarations for interfacing with Win32.
Documentation
type VKey = DWORD
vK_LBUTTON :: VKey
vK_RBUTTON :: VKey
vK_CANCEL :: VKey
vK_MBUTTON :: VKey
vK_BACK :: VKey
vK_TAB :: VKey
vK_CLEAR :: VKey
vK_RETURN :: VKey
vK_SHIFT :: VKey
vK_CONTROL :: VKey
vK_MENU :: VKey
vK_PAUSE :: VKey
vK_CAPITAL :: VKey
vK_ESCAPE :: VKey
vK_SPACE :: VKey
vK_PRIOR :: VKey
vK_NEXT :: VKey
vK_END :: VKey
vK_HOME :: VKey
vK_LEFT :: VKey
vK_UP :: VKey
vK_RIGHT :: VKey
vK_DOWN :: VKey
vK_SELECT :: VKey
vK_EXECUTE :: VKey
vK_SNAPSHOT :: VKey
vK_INSERT :: VKey
vK_DELETE :: VKey
vK_HELP :: VKey
vK_NUMPAD0 :: VKey
vK_NUMPAD1 :: VKey
vK_NUMPAD2 :: VKey
vK_NUMPAD3 :: VKey
vK_NUMPAD4 :: VKey
vK_NUMPAD5 :: VKey
vK_NUMPAD6 :: VKey
vK_NUMPAD7 :: VKey
vK_NUMPAD8 :: VKey
vK_NUMPAD9 :: VKey
vK_MULTIPLY :: VKey
vK_ADD :: VKey
vK_SEPARATOR :: VKey
vK_SUBTRACT :: VKey
vK_DECIMAL :: VKey
vK_DIVIDE :: VKey
vK_F1 :: VKey
vK_F2 :: VKey
vK_F3 :: VKey
vK_F4 :: VKey
vK_F5 :: VKey
vK_F6 :: VKey
vK_F7 :: VKey
vK_F8 :: VKey
vK_F9 :: VKey
vK_F10 :: VKey
vK_F11 :: VKey
vK_F12 :: VKey
vK_F13 :: VKey
vK_F14 :: VKey
vK_F15 :: VKey
vK_F16 :: VKey
vK_F17 :: VKey
vK_F18 :: VKey
vK_F19 :: VKey
vK_F20 :: VKey
vK_F21 :: VKey
vK_F22 :: VKey
vK_F23 :: VKey
vK_F24 :: VKey
vK_NUMLOCK :: VKey
vK_SCROLL :: VKey
enableWindow :: HWND -> Bool -> IO Bool
getActiveWindow :: IO (Maybe HWND)
c_GetActiveWindow :: IO HWND
getAsyncKeyState :: Int -> IO WORD
getFocus :: IO (Maybe HWND)
c_GetFocus :: IO HWND
getKBCodePage :: IO UINT
isWindowEnabled :: HWND -> IO Bool
Produced by Haddock version 0.8